Zarządzanie zgodnością (compliance)

W spółce Światłowód Inwestycje przykładamy szczególną wagę nie tylko do jakości i innowacyjności świadczonych usług, ale również do sposobu prowadzenia naszej działalności. Dbamy o etyczne, odpowiedzialne i zgodne z prawem oraz wewnętrznymi regulacjami postępowanie we wszystkich relacjach w całym łańcuchu wartości. Wdrożenie przez S-I Systemu Zarządzania Zgodnością i Przeciwdziałania Korupcji oraz Nadużyciom stanowi zobowiązanie firmy do uczciwego, transparentnego i godnego zaufania postępowania wobec wszystkich interesariuszy.

  Dlaczego to jest dla nas istotne?

  Celem Systemu Zarządzania Zgodnością jest przeciwdziałanie ryzykom braku zgodności, takich jak między innymi:

  • Korupcja
  • Konflikt interesów
  • Nieuczciwa konkurencja
  • Działanie sprzeczne z Kodeksem Etyki S-I, a także z pozostałymi obowiązującymi w firmie politykami i procedurami
  • Postępowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
  • Naruszanie krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych

  Obowiązki pracowników i współpracowników

  Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy są zobowiązani do realizacji swoich obowiązków w sposób zgodny z zasadami etyki zawodowej, przepisami prawa i wewnętrznymi standardami S-I. Odpowiednie zrozumienie zasad zgodności jest kluczowe, aby móc stosować je na co dzień w kontaktach z klientami, kontrahentami, pozostałymi interesariuszami, jak i w relacjach między sobą. Wspieramy w tym nasz zespół poprzez edukację i promocję, organizując m.in. odpowiednie szkolenia w postaci warsztatów, czy e-learningu.

  Komisja ds. Etyki

  Zarząd Światłowód Inwestycje powołał Komisję ds. Etyki, która odpowiada za zarządzanie obszarem zgodności (compliance) poprzez opracowywanie stosownych zasad i mechanizmów mitygujących ryzyka niezgodności, cykliczny monitoring tych ryzyk, działania edukacyjne, czy wreszcie obsługę narzędzi wdrożonych do stosowania w ramach Systemu Zarządzania Zgodnością i Przeciwdziałania Korupcji oraz Nadużyciom. Komisja jest także odpowiedzialna za procedowanie, obsługę i monitoring potencjalnych nieprawidłowości zgłaszanych w ramach procedury Zgłaszania Nieprawidłowości (whistleblowing).

  Kodeks Etyki S-I Pobierz
  Kodeks Postępowania Dostawców S-I Pobierz

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Naszym celem jest zapewnienie skutecznego systemu monitorowania i identyfikacji przypadków niewłaściwych zachowań, reagowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Na co dzień dążymy do kształtowania kultury organizacyjnej, w której niezbędnymi i kluczowymi wartościami są otwartość, szczerość oraz wzajemny szacunek.

Pracownicy, współpracownicy, dostawcy, partnerzy biznesowi i pozostali interesariusze mogą zgłaszać nieprawidłowości w skuteczny, a także anonimowy sposób w przypadku, gdy odkryją, że mogło dojść do naruszenia przyjętych w S-I zasad i obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy jednak do pozostawienia danych kontaktowych – w przeciwnym razie nie będziemy mogli przekazać informacji zwrotnej odnośnie do statusu zgłoszenia, a w przypadku, gdy przesłane informacje nie będą wystarczające do efektywnego procedowania zgłoszenia nie będziemy mogli poprosić o ich uzupełnienie.

Celem zgłoszenia potencjalnej nieprawidłowości, użyj poniższych kanałów. Będziemy Cię informować o postępach i wyniku dochodzenia w zakresie dopuszczalnym przez zasady poufności i ogólne przepisy prawa.

  Procedura zgłaszania nieprawidłowości - szczegółowa instrukcja Pobierz