Zbiór przydatnych informacji.

Monitorowany i kontrolowany dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej zapewnia dotrzymanie wymaganych standardów w trakcie realizacji prac technicznych na zasobach sieciowych oraz stosowanie wyłącznie dopuszczonych materiałów i technologii. Gwarantuje to wymaganą jakość i bezpieczeństwo usług dostarczanych Klientom obsługiwanym przez wszystkich Operatorów telekomunikacyjnych korzystających z zasobów Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Inwestorzy.

  Zasady dostępu do infrastruktury

  Wymagania

  Wymagania obowiązujące Obcych Wykonawców w przypadku prowadzenia prac:

  • na infrastrukturze telekomunikacyjnej,
  • w skrzyżowaniu z infrastrukturą telekomunikacyjną,
  • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej

  stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy projektować i budować zapewniając poszanowanie interesów osób trzecich

  [art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego]

  Poszanowanie praw własności oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zasobów wszystkich użytkowników korzystających z zasobów gruntowych wymaga uwzględnienia w realizowanym projekcie, na etapie jego projektowania i realizacji, zasobów koniecznych m.in. dla rozwiązania problemów związanych koniecznością ingerencji(*) w istniejącą infrastrukturę oraz przypadków zbliżeń(*) i skrzyżowań(*).

  * Ingerencja w infrastrukturę – zespół czynności realizowanych przez Obcego Inwestora/Wykonawcę, wymagających przeprowadzenia prac na elementach infrastruktury telekomunikacyjnej będących własnością lub zarządzanych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
  Przystąpienie do realizacji takich czynności wymaga wcześniejszego uzyskania warunków technicznych oraz zgody na przeprowadzenie prac. Prace te mogą być realizowane wyłącznie pod nadzorem ze strony Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  * Zbliżenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający wzdłuż innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż odległość podstawowa(?)
  [§3 p.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich sytuowanie]
  * Skrzyżowanie z obiektem telekomunikacyjnym – skrzyżowanie z innymi obiektami budowlanymi […] – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego
  [§3 p.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich sytuowanie]
  Uwaga! Prace realizowane w zbliżeniu rozumiemy jako prace przy budowie obiektu budowlanego na odcinku realizowanym wzdłuż linii telekomunikacyjnej lub kanalizacji kablowej w odległości mniejszej niż określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

  Odległość podstawowa wskazana w Rozporządzeniu jest parametrem, którego naruszenie sprowadza ryzyko dewastacji infrastruktury. Naruszenie odległości podstawowej ma miejsce także na skutek odstępstwa od dokumentacji projektowej wynikające np. z:

  • błędów projektowych/geodezyjnych,
  • niwelacji terenu,
  • przemieszczenia się obiektu związanego z ruchami tektonicznymi zwłaszcza w obszarach wyrobisk górniczych.

  W celu zweryfikowania przebiegu trasowego mediów ujawnionych w projekcie (w zasobach geodezyjnych) należy wykonywać ręczne przekopy kontrolne potwierdzające faktyczną lokalizację infrastruktury.

  W przypadku przystępowania do realizacji prac należy:

  • uzyskać warunki techniczne na przebudowę sieci od wskazanych służb technicznych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
  • uzgodnić dokumentację projektową ze wskazanymi służbami technicznymi Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
  • wystąpić o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nad planowanymi pracami,
  • spisać protokół odbioru końcowego jako potwierdzenie zakończenia prowadzonych prac.

  Wszelkie prace prowadzone na infrastrukturze, w skrzyżowaniu lub zbliżeniu realizowane są pod nadzorem przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. oraz wymagają:

  • nadzoru właścicielskiego – w przypadku prowadzenia przez osoby trzecie prac:
   • na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
   • w kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną stanowiącą własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
   • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., jeżeli prace te mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości utrzymania tej infrastruktury, a konieczność sprawowania nadzoru właścicielskiego wskazano w wydanych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. warunkach technicznych oraz w przypadku opinii o konieczności świadczenia nadzoru wydanej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji,
  • odbioru końcowego – w przypadku realizacji prac w oparciu o wydane przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. warunki techniczne na budowę, przebudowę i remont infrastruktury stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., czynnością potwierdzającą zakończenie i realizację prac zgodnie z wymaganiami Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. określonymi w warunkach technicznych będzie dokonanie odbioru końcowego potwierdzone spisaniem protokołu końcowego.

  Nadzór właścicielski i odbiór końcowy wykonują upoważnieni przedstawiciele Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..

  Zobacz najczęściej pojawiające się pytania(?)

  • Jak uniknąć ryzyka dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej w trakcie prowadzenia robót budowlanych?
   • przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją budowlaną i zaznaczonymi przebiegami trasowymi kabli lub kanalizacji kablowej
   • w miejscach projektowanych zbliżeń i skrzyżowań z liniami telekomunikacyjnymi, także nie uwzględnionych w sytuacjach projektowych, roboty należy wykonywać ręcznie
   • nie należy wykonywać robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Jak należy postąpić, jeżeli Wykonawca zlokalizuje kabel lub kanalizację telekomunikacyjną, które nie zostały uwidocznione w dokumentacji geodezyjnej lub projektowej – istnieje ryzyko ich uszkodzenia?
   • przerwać prace – zachować szczególną ostrożność
   • zabezpieczyć przed możliwością przypadkowej dewastacji lub uszkodzenia infrastruktury
   • zgłosić ten fakt przedstawicielowi S-I świadczącemu nadzór właścicielski (kontakty do komórek Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. odpowiedzialnych za powyższe działania) lub zgłosić na infolinię pod nr 800 135 972
  • Jakie są skutki niestosowania obowiązujących wymagań, związane z prowadzeniem prac w zbliżeniu?
   • zagrożenie dla zdrowia i życia związane z przerwą w dostarczaniu usług dla służb specjalnych
   • obniżenie jakości lub przerwa w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
   • uszkodzenia lub dewastacja infrastruktury telekomunikacyjnej S-I
  • Z jakich środków prawnych będzie korzystać Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w wypadku stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji, uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej?
   • odszkodowania dochodzonego na drodze postępowania cywilnego (na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego)
   • ścigania sprawcy uszkodzenia infrastruktury na drodze postępowania karnego (na podstawie art. 254a Kodeksu Karnego)
   • zgłaszania odpowiednim organom budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym pozwoleniem i zasadami sztuki budowlanej (na podstawie Prawa Budowlanego i innych przepisów)
  • Jakie są wymagania związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury?
   • Wskazuje je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 10 Roboty ziemne §144: 1. Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak (…) telekomunikacyjne (…), powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o której mowa w ust.1., ustali kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie
  • Jakie dokumenty szczegółowo regulują zbliżenia sieci uzbrojenia terenu z obiektami budowlanymi oraz z innymi sieciami uzbrojenia terenu?
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U. 2013 poz. 640/
   • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie /Dz.U. 2014 poz. 1853/
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych /Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072/
   • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735/
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne /Dz.U. 2015 poz. 680/
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie /Dz.U. z 2023r, poz.1040/
   • PN-E-05100-1:1998 – wersja polska. Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
   • PN-EN 50341-1:2013-03 – wersja polska. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne.
   • PN-T-45002:1998 – wersja polska. Telekomunikacyjne linie przewodowe — Skrzyżowania z liniami kolejowymi — Wymagania ogólne.
   • N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
   • N-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

  Załączniki

  Zasady nadzoru właścicielskiego

  Zasady wykonywania odbioru końcowego/nadzoru właścicielskiego przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Krok 1 – Zlecenie świadczenia nadzoru właścicielskiego

  • W celu zlecenia świadczenia nadzoru w trakcie prac wykonywanych na sieci, w przypadku kolizji, skrzyżowania, bezpośredniego zbliżenia, wskazania konieczności sprawowania nadzoru w wydanych WT lub w przypadku realizacji opinii wydanej w ramach Narady Koordynacyjnej, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót wypełnij wniosek. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, uruchom przycisk “Wyślij”. Wniosek zostanie automatycznie przesłany i zarejestrowany przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
   Sprawdź gdzie znajduje się odpowiedni wydział.

  Krok 2 – Świadczenie nadzoru właścicielskiego

  • Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawowany dla prac realizowanych w trybie planowym i awaryjnym w sposób ciągły. W przypadku prac na infrastrukturze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. należy spisać protokół przekazania placu budowy. Jakość i sposób wykonania robót zanikających należy potwierdzić spisaniem “protokołu odbioru robót zanikających”. Nadzorujący ma prawo wstrzymać prace w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ciągłości usług lub bezpieczeństwa sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Krok 3 – Zakończenie prac

  • Po zakończeniu nadzoru przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., konieczne będzie spisanie Protokołu Odbioru końcowego / Nadzoru właścicielskiego, w którym Ty jako podmiot zlecający zobowiązany jesteś do potwierdzenia ilości godzin, przez które wykonywany był nadzór właścicielski. Na etapie odbioru otrzymasz jeden egzemplarz Protokołu Odbioru końcowego / Nadzoru właścicielskiego. Na podstawie protokołu z potwierdzoną przez Ciebie ilością godzin, w trakcie których prowadzony był nadzór właścicielski zostanie wystawiona przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. faktura VAT. Faktura zostanie przesłana na adres, który podałeś we wniosku w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania Protokołu. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem prac oznaczyć miejsce wykonywania prac uzupełnioną o wymagane dane tablicą informacyjną. Tablicę otrzymasz od pracownika Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., w trakcie przekazania placu budowy, lub w momencie rozpoczynania prac od przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczącego nadzór właścicielski.

  Wydawanie zaświadczeń

  • Na wniosek inwestora lub wykonawcy robót realizującego prace, Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wydaje zaświadczenie dotyczące realizacji prac. Wydawanie zaświadczeń obejmuje pisemne potwierdzenie przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego prawidłowości wykonania prac realizowanych w zbliżeniu do infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową i dokumentacje fotograficzną bez konieczności wizji w terenie. Zaświadczenie może być wydane tylko dla prac nieingerujących w sieć Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. oraz nienaruszających zbliżenia normatywnego wskazanego w Rozporządzeniu.

  Cennik

  Przygotowanie dokumentacji technicznej

  Wystąpienie o wydanie Warunków Technicznych, Duplikatu i Konsultacji Technicznych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych następujące usługi płatne:

  • wydanie Warunków Technicznych na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • wydanie Warunków Technicznych na zabezpieczenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • konsultacje techniczne
  • wydanie duplikatu

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi Wydanie warunków technicznych lub wydanie duplikatu

  Krok 1

  W celu uzyskania warunków technicznych lub wydania duplikatu należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o zajmującego się wydawaniem warunków technicznych

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentów wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wydanie warunków technicznych, konsultacji technicznych lub wydania duplikatu.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Cennik podany jest we wniosku. Pobierz wniosek

  Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o jest zobowiązany do wyliczania kwoty, która uzależniona jest od długości trwania konsultacji lub ilości stron wydawanego duplikatu.
  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nanosi poprawki we wniosku i informuje Wnioskodawcę telefonicznie lub mailowo o wysokości kwoty opłaty za wykonanie usługi.

  Wydane warunki techniczne, konsultacja techniczna lub duplikat zostaną odesłane pocztą na wskazany we wniosku adres

  Pobierz wniosek

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi „konsultacje techniczne”

  Krok 1

  W celu przeprowadzenia konsultacji technicznej należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można  wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o na podstawie cennika i notatki służbowej oraz przesłanych informacji i dokumentów wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wykonanie usługi konsultacji technicznej.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  Wysokość opłaty jest uzależniona od czasu trwania konsultacji i jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.
  Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o

  Notatka służbowa z przeprowadzonej konsultacji technicznej zostanie odesłana pocztą, mailem na wskazany we wniosku adres Pobierz wniosek

  Załączniki

  Dokumentacja projektowa i powykonawcza na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  – wymaganiaWymagania w zakresie dokumentacji projektowej na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Wymagane dokumenty.

  W celu uzyskania uzgodnienia pozytywnego dokumentacji projektowej na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wymagane są następujące dokumenty:

  • Strona tytułowa projektu powinna określać nazwę elementów sieci do przełożenia według oznaczeń z systemów ewidencyjnych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. lub przy większej ilości wykaz tych elementów powinien być umieszczony na stronie 2.
  • Ważne warunki techniczne wydane przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na przełożenie infrastruktury
  • Zgłoszenie rozpoczęcia robót lub decyzja o pozwoleniu na budowę ewentualnie decyzja ZRiD. Wszystkie wymienione powinny zawierać informację, że zakres określony w/w dokumentach obejmuje przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Wypis z ewidencji gruntów dla działek, przez które jest projektowane przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.
  • Oświadczenie projektanta
  • Aktualne zaświadczenie, o którym mowa w Art.12 ust.7 Prawa Budowlanego dot. uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
  • Decyzje administracyjną na lokalizacje infrastruktury w pasach dróg, jeśli inwestorem nie jest zarządca drogi.
  • Protokół z narady koordynacyjnej oraz mapę z informacją, iż projektowany przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej został uzgodniony na NK nr protokołu
  • Notatka z wizji w terenie podpisana przez przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • Umowy z właścicielami nieruchomości, na które jest przekładana infrastruktura Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
   z możliwością scedowania ich na Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., po przekazaniu infrastruktury
   w użytkowanie do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
  • Wykaz materiałów
  • Projekt budowlany – przebieg przekładanej infrastruktury na mapie do celów projektowych
  • Projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej zawierający szczegóły proponowanych rozwiązań technicznych, materiałowych, ukazujący sposób usytuowania i nawiązania do istniejącej infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.. Projekt wykonawczy musi zawierać schematy i profile kanalizacji, schematy przekładanych kabli miedzianych, schematy optyczne i eksploatacyjne kabli światłowodowych, profile skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu i drogami. Zakres rzeczowy inwestycji dla części telekomunikacyjnej (specyfikacja zastosowanych rozwiązań z podziałem na zabezpieczenie sieci i na przełożenie sieci).
  • Elementy sieci projektowanej, zabezpieczanej i likwidowanej powinny być oznaczone na mapie zgodnie z oznaczeniami poniżej.

   

  Symbole - Światłowód Inwestycje

   

  • Dokumentacja projektowa powinna być złożona do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.
  • Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Uzgodnienie dokumentacji powinno być potwierdzone pieczątką firmową i wpisem na stronie tytułowej projektu zgodnie ze wzorem poniżej:

   

   

  Wykaz punktów kontaktowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.

  Wymagane dokumenty w dokumentacji powykonawczej.

  • Projekt budowlany poprawiony powykonawczo – wszystkie elementy przełożonej sieci powinny być zaznaczone czerwonym kolorem
  • Projekt wykonawczy poprawiony (i opisany jako powykonawczy) powykonawczo elementy przełożone, likwidowane, zabezpieczane powinny być zaznaczone czerwonym kolorem
  • Oświadczenie kierownika robót
  • Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogi – jeśli infrastruktura została wybudowana w pasie drogi wraz z kopią wniosku o umieszczenie infrastruktury w pasie drogi oraz kopie załącznika mapowego do wniosku.
  • Protokoły odbioru właścicieli gruntów/posesji
  • Szkice geodezyjne z oceną zgodności z uzgodnieniem na NK oraz wyniki pomiarów geodezyjnych zestawione tabelarycznie w pliku csv, xls lub txt
  • Inwentaryzacja geodezyjna przełożonej infrastruktury. W przypadku jej braku, oświadczenie geodety o terminie dostarczenia inwentaryzacji.
  • Aktualne zaświadczenia projektanta i kierownika budowy, o którym mowa w Art.12 ust.7 Prawa Budowlanego dot. uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
  • Pomiary powykonawcze wybudowanych kabli miedzianych i optycznych.
  • Wykaz materiałów wbudowanych wraz z certyfikatami.
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona do zaopiniowania przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w formie elektronicznej format PDF na 5 dni przed planowanym odbiorem technicznym  (warunek niezbędny przed przystąpieniem do odbioru). Po zaopiniowaniu pozytywnym wersja papierowa dokumentacji jest udostępniona przedstawicielowi Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  na odbiorze i przekazana jemu po podpisaniu protokołu odbioru. Wykaz punktów kontaktowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Uzgodnienia branżowe i weryfikacja bazy GESUTŚwiatłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych usługę płatną polegającą na:

  • uzgodnieniu dostarczonej dokumentacji w zakresie kolizji infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z planowanymi inwestycjami
  • uzgodnieniu/opiniowaniu projektów, dla których wcześniej wydane zostały warunki techniczne
  • uzgodnieniu podkładów mapowych do celów projektowych
  • przedłużeniu ważności uzgodnienia – prolongata
  • wydanie duplikatu
  • weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT – nieodpłatnie

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi Uzgodnienie Branżowe

  Krok 1

  W celu uzgodnienia dokumentacji należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentacji wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wykonanie usługi.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  Wysokość opłaty jest uzależniona od zakresu i złożoności dokumentacji projektowej, projektu zagospodarowania. Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedstawionego wniosku z zakresem deklarowanym, a długością przedstawioną do uzgodnienia w projekcie. W przypadku rozbieżności z długością wskazaną we wniosku, a projektem Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o nanosi poprawki we wniosku i informuje Wnioskodawcę telefonicznie lub mailowo o zmianie długości oraz kwoty opłaty za uzgodnienie.

  Uzgodniona dokumentacja zostanie odesłana pocztą na wskazany adres we wniosku Pobierz wniosek

  Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT

  Krok 1

  W celu weryfikacji inicjalnej bazy GESUT, należy przesłać pismo przewodnie wraz z:

  • inicjalną bazą GESUT (pliki: GML, SHP)
  • licencją upoważniającą do wykorzystania wyszczególnionych materiałów zasobu geodezyjnego

  Komplet dokumentów wyślij pocztą na adres:
  Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 160
  02-326 Warszawa

  lub na skrzynkę e-mail: GESUT@s-i.pl (max. rozmiar do 30 MB).

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. dokona weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT. Zweryfikowana inicjalna baza danych GESUT wraz z opinią zostanie odesłana pocztą na wskazany w piśmie adres.

  Warunki realizacji prac

  Wymagania

  1. Przedstawiciel Inwestora (wykonawcy), po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia prac służbom Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w sposób opisany w rozdziale „Zasady dostępu” polegający na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego m. in. informację o miejscu, terminie rozpoczęcia i zakończenia prac oraz zawierającego nazwisko i numer telefonu kierownika robót, otrzymuje informację zwrotną od przyjmującego zgłoszenie, o akceptacji terminu realizacji prac, numerze wniosku, pod którym został on zarejestrowany w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. W przypadku braku akceptacji przez służby Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wnioskowanego przez Inwestora terminu, należy przesłać powtórnie wniosek zawierający propozycję alternatywną dla czasu wykonywania robót.
  2. Inwestor/Wykonawca robót zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót na infrastrukturze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. tablicą informacyjną. Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. przekazuje tablicę informacyjną przedstawicielowi Inwestora (wykonawcy) na etapie „przekazania placu budowy”. Jeśli czynność „przekazania placu budowy” nie jest wymagana, przekazania tablicy nastąpi nie później, niż w uzgodnionym terminie rozpoczęcia prac. O sposobie wypełnienia tablicy, wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego.
  3. Osoby wykonujące bezpośrednio prace na obiektach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., zobowiązane są do noszenia odzieży z wyraźnym logo wykonawcy.
  4. Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązani są do powiadamiania Przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. o każdorazowym rozpoczęciu prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  5. Prace wykonywane muszą być pod nadzorem kierownika robót, wszelkie odstępstwa od zatwierdzonej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. dokumentacji i harmonogramów muszą być uzgodnione z upoważnionymi przedstawicielami Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  6. Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązane są o zauważonych przez siebie zagrożeniach dla infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. bezzwłocznie powiadomić przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  7. Wszelkie zmiany podmiotów działających w imieniu Zamawiającego, w tym kierownika robót, muszą być zgłoszone do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. pisemnie, a prace mogą być kontynuowane po sporządzeniu ponownego protokołu przekazania palcu budowy.
  8. Za utrzymanie porządku, przestrzegania przepisów prawa odpowiada Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz.
  9. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe wskutek prowadzonych prac przez wykonawcę, kierowane będą do inwestora/generalnego wykonawcy. Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione roszczenia, a inwestor/generalny wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń.
  10. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania powyższych ustaleń i wymagań. W przypadku nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków, Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wstrzyma wykonywanie prac na swoich obiektach.

  Uwaga:

  Wszelkie prace związane z ingerencją w infrastrukturę powodujące przerwy lub zakłócenia w pracy łączy (przecięcia, przełączenia, pomiary kabli, spawanie złączy, otwarcie mufy, etc.) należy bezwzględnie zgłaszać w kategorii „Wniosek o wydanie zgody na prace związane z ingerencją w infrastrukturę S-I” w ramach poniższego wniosku o nadzór, wraz z przekazaniem wymaganej w załącznikach dokumentacji i zakresem potrzebnych danych.

  Załączniki

  Bezpieczeństwo

  Uwaga:
  W zasobach sieciowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. (w kanalizacji teletechnicznej, szafach kablowych, kablowniach, obudowach zakończeń kablowych itp.), mogą znajdować się kable teletechniczne oraz inne elementy sieciowe, wykorzystywane do pracy w systemach zdalnego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Część z tych systemów pracuje w przedziale tzw. napięć niebezpiecznych (w rozumieniu obowiązujących norm prawnych i technicznych). Przy projektowaniu rozwiązań technicznych oraz planowaniu technologii realizacji prac związanych z zakresem przygotowywanego projektu, należy wziąć pod uwagę warunki techniczne i środowiskowe występujące w projektowanym środowisku, wynikające z obecności wymienionych rodzajów zasobów. Zespołom osób, którym powierza się realizację zadań w takich warunkach, Inwestor/zlecający ma obowiązek zapewnić odpowiednie kwalifikacje, wyposażenie w sprzęt i środki ochrony osobistej.

  Zasoby wykorzystywane przez systemy zdalnego zasilania powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Np. kable, przez które przechodzą obwody zdalnego zasilania powinny posiadać przywieszki koloru czerwonego ostrzegające o obecności napięć niebezpiecznych, wykonane i rozmieszczone zgodnie z normą ZN-OPL-022/18. Przywieszki te powinny zawierać dodatkowo informację o maksymalnej wartości napięcia niebezpiecznego w danym kablu, np. “Uwaga! zdalne zasilanie / Niebezpieczne napięcie 400 VDC”.

  Wzór przywieszki

  Przywieszka - SI

  Przywieszkami lub etykietami (naklejkami) ostrzegawczymi koloru czerwonego zawierającymi informację o maksymalnej wartości napięcia niebezpiecznego przenoszonego przez przewody tam połączone, np. “Uwaga! zdalne zasilanie / Niebezpieczne napięcie 400 VDC”, wykonanymi zgodnie z normą ZN-OPL-022/18, powinien być także oznaczony osprzęt kablowy, przez który przechodzą obwody zdalnego zasilania (osłony złączowe, głowice kablowe, zakończenia w szafach ulicznych, kontenerach, itp.).

  Szafy kablowe, przez które przechodzi kabel zdalnego zasilania, powinny być oznakowane piktogramem o wymiarach 105×105 mm wg wzoru

  Piktogram - szafy kablowe

  Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu do zasobów pod napięciem, należy umieścić w dokumentacji projektowej.

  W przypadku projektowania rozwiązań technicznych przewidywanych do lokalizacji w zasobach sieciowych Światłowód Inwestycje Sp. z o. o., muszą one spełniać obowiązujące i dopuszczone do stosowania standardy i normy techniczne. Zakres Dokumentacji projektowej musi być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi.

  Zabronione jest eksploatowanie zasobów zlokalizowanych w kanalizacji teletechnicznej w sposób sprzeczny z:

  • normami prawnymi i standardami technicznymi,
  • zakresem wynikającym z uzgodnionej Dokumentacji,
  • zapisami zawartych Umów lub innych obowiązujących regulacji.

  Dokumenty do pobrania

  Wniosek o nadzór

  Pobierz"

  Wniosek o wydanie Warunków Technicznych, Uzgodnień branżowych, Konsultacje

  Pobierz"

  Protokół końcowy

  Pobierz"

  Zaświadczenie

  Pobierz"

  Dane kontaktowe ws. Warunków Technicznych, Uzgodnień branżowych, Konsultacje

  Pobierz"

  Cennik Nadzorów Właścicielskich

  Pobierz"

  Wniosek o pracę planową zakres danych

  Pobierz"

  Wniosek o prace planową wymagana dokumentacja

  Pobierz"

Kontakt.

Siedziba główna

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Napisz do nas

Masz pytania dotyczące
współpracy z nami?
Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@s-i.pl

KRS 0000861724
REGON 387117660
NIP 5252837160

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Kancelaria S-I
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Czy potrzebne są dodatkowe informacje?

Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.