Zbiór przydatnych informacji.

Monitorowany i kontrolowany dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej zapewnia dotrzymanie wymaganych standardów w trakcie realizacji prac technicznych na zasobach sieciowych oraz stosowanie wyłącznie dopuszczonych materiałów i technologii. Gwarantuje to wymaganą jakość i bezpieczeństwo usług dostarczanych Klientom obsługiwanym przez wszystkich Operatorów telekomunikacyjnych korzystających z zasobów Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Inwestorzy.

  Zasady dostępu do infrastruktury

  Wymagania

  Wymagania obowiązujące Obcych Wykonawców w przypadku prowadzenia prac:

  • na infrastrukturze telekomunikacyjnej,
  • w skrzyżowaniu z infrastrukturą telekomunikacyjną,
  • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej

  stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy projektować i budować zapewniając poszanowanie interesów osób trzecich

  [art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego]

  Poszanowanie praw własności oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zasobów wszystkich użytkowników korzystających z zasobów gruntowych wymaga uwzględnienia w realizowanym projekcie, na etapie jego projektowania i realizacji, zasobów koniecznych m.in. dla rozwiązania problemów związanych koniecznością ingerencji(*) w istniejącą infrastrukturę oraz przypadków zbliżeń(*) i skrzyżowań(*).

  * Ingerencja w infrastrukturę – zespół czynności realizowanych przez Obcego Inwestora/Wykonawcę, wymagających przeprowadzenia prac na elementach infrastruktury telekomunikacyjnej będących własnością lub zarządzanych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
  Przystąpienie do realizacji takich czynności wymaga wcześniejszego uzyskania warunków technicznych oraz zgody na przeprowadzenie prac. Prace te mogą być realizowane wyłącznie pod nadzorem ze strony Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  * Zbliżenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający wzdłuż innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż odległość podstawowa(?)
  [§3 p.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich sytuowanie]
  * Skrzyżowanie z obiektem telekomunikacyjnym – skrzyżowanie z innymi obiektami budowlanymi […] – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego
  [§3 p.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich sytuowanie]
  Uwaga! Prace realizowane w zbliżeniu rozumiemy jako prace przy budowie obiektu budowlanego na odcinku realizowanym wzdłuż linii telekomunikacyjnej lub kanalizacji kablowej w odległości mniejszej niż określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

  Odległość podstawowa wskazana w Rozporządzeniu jest parametrem, którego naruszenie sprowadza ryzyko dewastacji infrastruktury. Naruszenie odległości podstawowej ma miejsce także na skutek odstępstwa od dokumentacji projektowej wynikające np. z:

  • błędów projektowych/geodezyjnych,
  • niwelacji terenu,
  • przemieszczenia się obiektu związanego z ruchami tektonicznymi zwłaszcza w obszarach wyrobisk górniczych.

  W celu zweryfikowania przebiegu trasowego mediów ujawnionych w projekcie (w zasobach geodezyjnych) należy wykonywać ręczne przekopy kontrolne potwierdzające faktyczną lokalizację infrastruktury.

  W przypadku przystępowania do realizacji prac należy:

  • uzyskać warunki techniczne na przebudowę sieci od wskazanych służb technicznych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
  • uzgodnić dokumentację projektową ze wskazanymi służbami technicznymi Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
  • wystąpić o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nad planowanymi pracami,
  • spisać protokół odbioru końcowego jako potwierdzenie zakończenia prowadzonych prac.

  Wszelkie prace prowadzone na infrastrukturze, w skrzyżowaniu lub zbliżeniu realizowane są pod nadzorem przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. oraz wymagają:

  • nadzoru właścicielskiego – w przypadku prowadzenia przez osoby trzecie prac:
   • na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
   • w kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną stanowiącą własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.,
   • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., jeżeli prace te mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości utrzymania tej infrastruktury, a konieczność sprawowania nadzoru właścicielskiego wskazano w wydanych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. warunkach technicznych oraz w przypadku opinii o konieczności świadczenia nadzoru wydanej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji,
  • odbioru końcowego – w przypadku realizacji prac w oparciu o wydane przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. warunki techniczne na budowę, przebudowę i remont infrastruktury stanowiącej własność lub zarządzanej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., czynnością potwierdzającą zakończenie i realizację prac zgodnie z wymaganiami Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. określonymi w warunkach technicznych będzie dokonanie odbioru końcowego potwierdzone spisaniem protokołu końcowego.

  Nadzór właścicielski i odbiór końcowy wykonują upoważnieni przedstawiciele Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..

  Zobacz najczęściej pojawiające się pytania(?)

  • Jak uniknąć ryzyka dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej w trakcie prowadzenia robót budowlanych?
   • przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją budowlaną i zaznaczonymi przebiegami trasowymi kabli lub kanalizacji kablowej
   • w miejscach projektowanych zbliżeń i skrzyżowań z liniami telekomunikacyjnymi, także nie uwzględnionych w sytuacjach projektowych, roboty należy wykonywać ręcznie
   • nie należy wykonywać robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Jak należy postąpić, jeżeli Wykonawca zlokalizuje kabel lub kanalizację telekomunikacyjną, które nie zostały uwidocznione w dokumentacji geodezyjnej lub projektowej – istnieje ryzyko ich uszkodzenia?
   • przerwać prace – zachować szczególną ostrożność
   • zabezpieczyć przed możliwością przypadkowej dewastacji lub uszkodzenia infrastruktury
   • zgłosić ten fakt przedstawicielowi S-I świadczącemu nadzór właścicielski (kontakty do komórek Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. odpowiedzialnych za powyższe działania) lub zgłosić na infolinię pod nr 800 135 972
  • Jakie są skutki niestosowania obowiązujących wymagań, związane z prowadzeniem prac w zbliżeniu?
   • zagrożenie dla zdrowia i życia związane z przerwą w dostarczaniu usług dla służb specjalnych
   • obniżenie jakości lub przerwa w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
   • uszkodzenia lub dewastacja infrastruktury telekomunikacyjnej S-I
  • Z jakich środków prawnych będzie korzystać Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w wypadku stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji, uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej?
   • odszkodowania dochodzonego na drodze postępowania cywilnego (na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego)
   • ścigania sprawcy uszkodzenia infrastruktury na drodze postępowania karnego (na podstawie art. 254a Kodeksu Karnego)
   • zgłaszania odpowiednim organom budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym pozwoleniem i zasadami sztuki budowlanej (na podstawie Prawa Budowlanego i innych przepisów)
  • Jakie są wymagania związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury?
   • Wskazuje je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 10 Roboty ziemne §144: 1. Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak (…) telekomunikacyjne (…), powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o której mowa w ust.1., ustali kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie
  • Jakie dokumenty szczegółowo regulują zbliżenia sieci uzbrojenia terenu z obiektami budowlanymi oraz z innymi sieciami uzbrojenia terenu?
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U. 2013 poz. 640/
   • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie /Dz.U. 2014 poz. 1853/
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych /Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072/
   • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735/
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne /Dz.U. 2015 poz. 680/
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie /Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864/
   • PN-E-05100-1:1998 – wersja polska. Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
   • PN-EN 50341-1:2013-03 – wersja polska. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne.
   • PN-T-45002:1998 – wersja polska. Telekomunikacyjne linie przewodowe — Skrzyżowania z liniami kolejowymi — Wymagania ogólne.
   • N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
   • N-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

  Załączniki

  Zasady nadzoru właścicielskiego

  Zasady wykonywania odbioru końcowego/nadzoru właścicielskiego przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Krok 1 – Zlecenie świadczenia nadzoru właścicielskiego

  • W celu zlecenia świadczenia nadzoru w trakcie prac wykonywanych na sieci, w przypadku kolizji, skrzyżowania, bezpośredniego zbliżenia, wskazania konieczności sprawowania nadzoru w wydanych WT lub w przypadku realizacji opinii wydanej w ramach Narady Koordynacyjnej, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót wypełnij wniosek. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, uruchom przycisk „Wyślij”. Wniosek zostanie automatycznie przesłany i zarejestrowany przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
   Sprawdź gdzie znajduje się odpowiedni wydział.

  Krok 2 – Świadczenie nadzoru właścicielskiego

  • Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawowany dla prac realizowanych w trybie planowym i awaryjnym w sposób ciągły. W przypadku prac na infrastrukturze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. należy spisać protokół przekazania placu budowy. Jakość i sposób wykonania robót zanikających należy potwierdzić spisaniem „protokołu odbioru robót zanikających”. Nadzorujący ma prawo wstrzymać prace w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ciągłości usług lub bezpieczeństwa sieci Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Krok 3 – Zakończenie prac

  • Po zakończeniu nadzoru przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., konieczne będzie spisanie Protokołu Odbioru końcowego / Nadzoru właścicielskiego, w którym Ty jako podmiot zlecający zobowiązany jesteś do potwierdzenia ilości godzin, przez które wykonywany był nadzór właścicielski. Na etapie odbioru otrzymasz jeden egzemplarz Protokołu Odbioru końcowego / Nadzoru właścicielskiego. Na podstawie protokołu z potwierdzoną przez Ciebie ilością godzin, w trakcie których prowadzony był nadzór właścicielski zostanie wystawiona przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. faktura VAT. Faktura zostanie przesłana na adres, który podałeś we wniosku w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania Protokołu. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem prac oznaczyć miejsce wykonywania prac uzupełnioną o wymagane dane tablicą informacyjną. Tablicę otrzymasz od pracownika Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., w trakcie przekazania placu budowy, lub w momencie rozpoczynania prac od przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczącego nadzór właścicielski.

  Wydawanie zaświadczeń

  • Na wniosek inwestora lub wykonawcy robót realizującego prace, Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wydaje zaświadczenie dotyczące realizacji prac. Wydawanie zaświadczeń obejmuje pisemne potwierdzenie przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego prawidłowości wykonania prac realizowanych w zbliżeniu do infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową i dokumentacje fotograficzną bez konieczności wizji w terenie. Zaświadczenie może być wydane tylko dla prac nieingerujących w sieć Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. oraz nienaruszających zbliżenia normatywnego wskazanego w Rozporządzeniu.

  Cennik

  Przygotowanie dokumentacji technicznej

  Wystąpienie o wydanie Warunków Technicznych, Duplikatu i Konsultacji Technicznych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych następujące usługi płatne:

  • wydanie Warunków Technicznych na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • wydanie Warunków Technicznych na zabezpieczenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • konsultacje techniczne
  • wydanie duplikatu

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi Wydanie warunków technicznych lub wydanie duplikatu

  Krok 1

  W celu uzyskania warunków technicznych lub wydania duplikatu należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o zajmującego się wydawaniem warunków technicznych

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentów wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wydanie warunków technicznych, konsultacji technicznych lub wydania duplikatu.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Cennik podany jest we wniosku. Pobierz wniosek

  Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o jest zobowiązany do wyliczania kwoty, która uzależniona jest od długości trwania konsultacji lub ilości stron wydawanego duplikatu.
  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nanosi poprawki we wniosku i informuje Wnioskodawcę telefonicznie lub mailowo o wysokości kwoty opłaty za wykonanie usługi.

  Wydane warunki techniczne, konsultacja techniczna lub duplikat zostaną odesłane pocztą na wskazany we wniosku adres

  Pobierz wniosek

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi „konsultacje techniczne”

  Krok 1

  W celu przeprowadzenia konsultacji technicznej należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można  wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o na podstawie cennika i notatki służbowej oraz przesłanych informacji i dokumentów wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wykonanie usługi konsultacji technicznej.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  Wysokość opłaty jest uzależniona od czasu trwania konsultacji i jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.
  Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o

  Notatka służbowa z przeprowadzonej konsultacji technicznej zostanie odesłana pocztą, mailem na wskazany we wniosku adres Pobierz wniosek

  Załączniki

  Dokumentacja projektowa i powykonawcza na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  – wymagania
  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Wymagane dokumenty.

  W celu uzyskania uzgodnienia pozytywnego dokumentacji projektowej na przełożenie infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wymagane są następujące dokumenty:

  • Strona tytułowa projektu powinna określać nazwę elementów sieci do przełożenia według oznaczeń z systemów ewidencyjnych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. lub przy większej ilości wykaz tych elementów powinien być umieszczony na stronie 2.
  • Ważne warunki techniczne wydane przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. na przełożenie infrastruktury
  • Zgłoszenie rozpoczęcia robót lub decyzja o pozwoleniu na budowę ewentualnie decyzja ZRiD. Wszystkie wymienione powinny zawierać informację, że zakres określony w/w dokumentach obejmuje przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Wypis z ewidencji gruntów dla działek, przez które jest projektowane przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.
  • Oświadczenie projektanta
  • Aktualne zaświadczenie, o którym mowa w Art.12 ust.7 Prawa Budowlanego dot. uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
  • Decyzje administracyjną na lokalizacje infrastruktury w pasach dróg, jeśli inwestorem nie jest zarządca drogi.
  • Protokół z narady koordynacyjnej oraz mapę z informacją, iż projektowany przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej został uzgodniony na NK nr protokołu
  • Notatka z wizji w terenie podpisana przez przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  • Umowy z właścicielami nieruchomości, na które jest przekładana infrastruktura Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
   z możliwością scedowania ich na Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., po przekazaniu infrastruktury
   w użytkowanie do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o..
  • Wykaz materiałów
  • Projekt budowlany – przebieg przekładanej infrastruktury na mapie do celów projektowych
  • Projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej zawierający szczegóły proponowanych rozwiązań technicznych, materiałowych, ukazujący sposób usytuowania i nawiązania do istniejącej infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.. Projekt wykonawczy musi zawierać schematy i profile kanalizacji, schematy przekładanych kabli miedzianych, schematy optyczne i eksploatacyjne kabli światłowodowych, profile skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu i drogami. Zakres rzeczowy inwestycji dla części telekomunikacyjnej (specyfikacja zastosowanych rozwiązań z podziałem na zabezpieczenie sieci i na przełożenie sieci).
  • Elementy sieci projektowanej, zabezpieczanej i likwidowanej powinny być oznaczone na mapie zgodnie z oznaczeniami poniżej.

   

  Symbole - Światłowód Inwestycje

   

  • Dokumentacja projektowa powinna być złożona do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.
  • Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Uzgodnienie dokumentacji powinno być potwierdzone pieczątką firmową i wpisem na stronie tytułowej projektu zgodnie ze wzorem poniżej:

   

   

  Wykaz punktów kontaktowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.

  Wymagane dokumenty w dokumentacji powykonawczej.

  • Projekt budowlany poprawiony powykonawczo – wszystkie elementy przełożonej sieci powinny być zaznaczone czerwonym kolorem
  • Projekt wykonawczy poprawiony (i opisany jako powykonawczy) powykonawczo elementy przełożone, likwidowane, zabezpieczane powinny być zaznaczone czerwonym kolorem
  • Oświadczenie kierownika robót
  • Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogi – jeśli infrastruktura została wybudowana w pasie drogi wraz z kopią wniosku o umieszczenie infrastruktury w pasie drogi oraz kopie załącznika mapowego do wniosku.
  • Protokoły odbioru właścicieli gruntów/posesji
  • Szkice geodezyjne z oceną zgodności z uzgodnieniem na NK oraz wyniki pomiarów geodezyjnych zestawione tabelarycznie w pliku csv, xls lub txt
  • Inwentaryzacja geodezyjna przełożonej infrastruktury. W przypadku jej braku, oświadczenie geodety o terminie dostarczenia inwentaryzacji.
  • Aktualne zaświadczenia projektanta i kierownika budowy, o którym mowa w Art.12 ust.7 Prawa Budowlanego dot. uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
  • Pomiary powykonawcze wybudowanych kabli miedzianych i optycznych.
  • Wykaz materiałów wbudowanych wraz z certyfikatami.
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona do zaopiniowania przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w formie elektronicznej format PDF na 5 dni przed planowanym odbiorem technicznym  (warunek niezbędny przed przystąpieniem do odbioru). Po zaopiniowaniu pozytywnym wersja papierowa dokumentacji jest udostępniona przedstawicielowi Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  na odbiorze i przekazana jemu po podpisaniu protokołu odbioru. Wykaz punktów kontaktowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Uzgodnienia branżowe i weryfikacja bazy GESUT
  Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. świadczy na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych usługę płatną polegającą na:

  • uzgodnieniu dostarczonej dokumentacji w zakresie kolizji infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z planowanymi inwestycjami
  • uzgodnieniu/opiniowaniu projektów, dla których wcześniej wydane zostały warunki techniczne
  • uzgodnieniu podkładów mapowych do celów projektowych
  • przedłużeniu ważności uzgodnienia – prolongata
  • wydanie duplikatu
  • weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT – nieodpłatnie

  Złożenie wniosku o wykonanie usługi Uzgodnienie Branżowe

  Krok 1

  W celu uzgodnienia dokumentacji należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub wystąpić mailowo, pisemnie o przesłanie formularza wniosku do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • komplet dokumentów można wysłać na adres email: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl lub wysłać pocztą zgodnie z załącznikiem.

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentacji wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za wykonanie usługi.

  Wyliczona opłata jest kwotą netto i w fakturze zostanie powiększona o należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  Wysokość opłaty jest uzależniona od zakresu i złożoności dokumentacji projektowej, projektu zagospodarowania. Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztową. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedstawionego wniosku z zakresem deklarowanym, a długością przedstawioną do uzgodnienia w projekcie. W przypadku rozbieżności z długością wskazaną we wniosku, a projektem Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o nanosi poprawki we wniosku i informuje Wnioskodawcę telefonicznie lub mailowo o zmianie długości oraz kwoty opłaty za uzgodnienie.

  Uzgodniona dokumentacja zostanie odesłana pocztą na wskazany adres we wniosku Pobierz wniosek

  Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT

  Krok 1

  W celu weryfikacji inicjalnej bazy GESUT, należy przesłać pismo przewodnie wraz z:

  • inicjalną bazą GESUT (pliki: GML, SHP)
  • licencją upoważniającą do wykorzystania wyszczególnionych materiałów zasobu geodezyjnego

  Komplet dokumentów wyślij pocztą na adres:
  Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 160
  02-326 Warszawa

  lub na skrzynkę e-mail: GESUT@s-i.pl (max. rozmiar do 30 MB).

  Krok 2

  Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. dokona weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT. Zweryfikowana inicjalna baza danych GESUT wraz z opinią zostanie odesłana pocztą na wskazany w piśmie adres.

  Warunki realizacji prac

  Wymagania

  1. Przedstawiciel Inwestora (wykonawcy), po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia prac służbom Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w sposób opisany w rozdziale „Zasady dostępu” polegający na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego m. in. informację o miejscu, terminie rozpoczęcia i zakończenia prac oraz zawierającego nazwisko i numer telefonu kierownika robót, otrzymuje informację zwrotną od przyjmującego zgłoszenie, o akceptacji terminu realizacji prac, numerze wniosku, pod którym został on zarejestrowany w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. W przypadku braku akceptacji przez służby Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wnioskowanego przez Inwestora terminu, należy przesłać powtórnie wniosek zawierający propozycję alternatywną dla czasu wykonywania robót.
  2. Inwestor/Wykonawca robót zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót na infrastrukturze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. tablicą informacyjną. Przedstawiciel Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. przekazuje tablicę informacyjną przedstawicielowi Inwestora (wykonawcy) na etapie „przekazania placu budowy”. Jeśli czynność „przekazania placu budowy” nie jest wymagana, przekazania tablicy nastąpi nie później, niż w uzgodnionym terminie rozpoczęcia prac. O sposobie wypełnienia tablicy, wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego.
  3. Osoby wykonujące bezpośrednio prace na obiektach Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., zobowiązane są do noszenia odzieży z wyraźnym logo wykonawcy.
  4. Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązani są do powiadamiania Przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. o każdorazowym rozpoczęciu prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  5. Prace wykonywane muszą być pod nadzorem kierownika robót, wszelkie odstępstwa od zatwierdzonej przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. dokumentacji i harmonogramów muszą być uzgodnione z upoważnionymi przedstawicielami Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  6. Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązane są o zauważonych przez siebie zagrożeniach dla infrastruktury Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. bezzwłocznie powiadomić przedstawiciela Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  7. Wszelkie zmiany podmiotów działających w imieniu Zamawiającego, w tym kierownika robót, muszą być zgłoszone do Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. pisemnie, a prace mogą być kontynuowane po sporządzeniu ponownego protokołu przekazania palcu budowy.
  8. Za utrzymanie porządku, przestrzegania przepisów prawa odpowiada Zamawiający i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz.
  9. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe wskutek prowadzonych prac przez wykonawcę, kierowane będą do inwestora/generalnego wykonawcy. Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione roszczenia, a inwestor/generalny wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń.
  10. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania powyższych ustaleń i wymagań. W przypadku nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków, Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. wstrzyma wykonywanie prac na swoich obiektach.

  Bezpieczeństwo

  Uwaga:
  W zasobach sieciowych Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. (w kanalizacji teletechnicznej, szafach kablowych, kablowniach, obudowach zakończeń kablowych itp.), mogą znajdować się kable teletechniczne oraz inne elementy sieciowe, wykorzystywane do pracy w systemach zdalnego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Część z tych systemów pracuje w przedziale tzw. napięć niebezpiecznych (w rozumieniu obowiązujących norm prawnych i technicznych). Przy projektowaniu rozwiązań technicznych oraz planowaniu technologii realizacji prac związanych z zakresem przygotowywanego projektu, należy wziąć pod uwagę warunki techniczne i środowiskowe występujące w projektowanym środowisku, wynikające z obecności wymienionych rodzajów zasobów. Zespołom osób, którym powierza się realizację zadań w takich warunkach, Inwestor/zlecający ma obowiązek zapewnić odpowiednie kwalifikacje, wyposażenie w sprzęt i środki ochrony osobistej.

  Zasoby wykorzystywane przez systemy zdalnego zasilania powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Np. kable, przez które przechodzą obwody zdalnego zasilania powinny posiadać przywieszki koloru czerwonego ostrzegające o obecności napięć niebezpiecznych, wykonane i rozmieszczone zgodnie z normą ZN-OPL-022/18. Przywieszki te powinny zawierać dodatkowo informację o maksymalnej wartości napięcia niebezpiecznego w danym kablu, np. „Uwaga! zdalne zasilanie / Niebezpieczne napięcie 400 VDC”.

  Wzór przywieszki

  Przywieszka - SI

  Przywieszkami lub etykietami (naklejkami) ostrzegawczymi koloru czerwonego zawierającymi informację o maksymalnej wartości napięcia niebezpiecznego przenoszonego przez przewody tam połączone, np. „Uwaga! zdalne zasilanie / Niebezpieczne napięcie 400 VDC”, wykonanymi zgodnie z normą ZN-OPL-022/18, powinien być także oznaczony osprzęt kablowy, przez który przechodzą obwody zdalnego zasilania (osłony złączowe, głowice kablowe, zakończenia w szafach ulicznych, kontenerach, itp.).

  Szafy kablowe, przez które przechodzi kabel zdalnego zasilania, powinny być oznakowane piktogramem o wymiarach 105×105 mm wg wzoru

  Piktogram - szafy kablowe

  Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu do zasobów pod napięciem, należy umieścić w dokumentacji projektowej.

  W przypadku projektowania rozwiązań technicznych przewidywanych do lokalizacji w zasobach sieciowych Światłowód Inwestycje Sp. z o. o., muszą one spełniać obowiązujące i dopuszczone do stosowania standardy i normy techniczne. Zakres Dokumentacji projektowej musi być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi.

  Zabronione jest eksploatowanie zasobów zlokalizowanych w kanalizacji teletechnicznej w sposób sprzeczny z:

  • normami prawnymi i standardami technicznymi,
  • zakresem wynikającym z uzgodnionej Dokumentacji,
  • zapisami zawartych Umów lub innych obowiązujących regulacji.

  Dokumenty do pobrania

  Wniosek o nadzór

  Pobierz"

  Wniosek o wydanie Warunków Technicznych, Uzgodnień branżowych, Konsultacje

  Pobierz"

  Protokół końcowy

  Pobierz"

  Zaświadczenie

  Pobierz"

  Dane kontaktowe ws. Warunków Technicznych, Uzgodnień branżowych, Konsultacje

  Pobierz"

  Cennik Nadzorów Właścicielskich

  Pobierz"

Kontakt.

Siedziba główna

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Napisz do nas

Masz pytania dotyczące
współpracy z nami?
Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@s-i.pl

KRS 0000861724
REGON 387117660
NIP 5252837160

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Kancelaria S-I
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Czy potrzebne są dodatkowe informacje?

Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.