Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Wiemy, że dane osobowe stanowią jedną z cenniejszych wartości. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa. Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów.

Rozwój technologii informacyjnych zwiększa  wyzwania – także dla ochrony danych osobowych. Odpowiedzią na nie były zmiany w prawie, a w szczególności Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które znamy jako “RODO”.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Kluczowe zasady RODO

  1. Ważna podstawa prawna

  Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi odbywać się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO. Umowa, przepisy prawa bądź świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, są przykładami takich podstaw przetwarzania.

  2. Informowanie o przetwarzaniu danych

  Obowiązek informacyjny jest bardziej rozbudowany niż przed RODO. Informacje przekazywane przez administratora mają być przejrzyste oraz opisane jasnym i prostym językiem.

  3. Przysługujące prawa

  Do praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane, należą: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych.

  Więcej o powyższych prawach znajdziesz na stronie uprawnienia.

  4. Samodzielne określenie polityk zabezpieczenia danych

  Administrator musi samodzielnie określić i opisać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe. Będzie również odpowiedzialny za wykazanie, że są one skuteczne i zgodne z RODO.

  5. Prowadzenie rejestru czynność przetwarzania

  Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia oraz do prowadzenia rejestru odbiorców danych.

  6. Rzetelny procesor danych

  Administrator danych będzie mógł je powierzać tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO. Umowy z procesorami są bardziej rozbudowane i skomplikowane.

  7. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

  8. Certyfikacja i kodeksy postępowania

  Administrator danych osobowych będzie mógł uzyskać certyfikację oznaczającą zgodność przetwarzania z prawem. Certyfikacja będzie prowadzona przez niezależne podmioty certyfikujące. Dopuszczone zostaną także zatwierdzone kodeksy postępowania, które pomogą w prawidłowym wypełnianiu obowiązków administratora.

  9. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

  Administrator ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

   

  Inspektor Ochrony Danych w Światłowód Inwestycje

  Jakub Wezgraj

   

  Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 160
  02-326 Warszawa

   

  Dane kontaktowe

  W sprawie Twoich danych skontaktuj się z nami:

  inspektorochronydanych@s-i.pl

Przetwarzanie.

Informacje o przetwarzaniu danych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z treścią zgody – np. możemy poprosić Cię o zgodę, abyśmy mogli przedstawić Ci dopasowaną ofertę naszej spółki.

Zasady ochrony danych w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  1. Które dane należy nam podać

  Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych, o jakie możemy Cię poprosić, zależy od celu, do jakiego ich potrzebujemy. O inne dane zapytamy, jeśli będziemy mieli świadczyć Ci hurtowe usługi telekomunikacyjne, a o inne – jeśli na Twojej nieruchomości będziemy budować naszą infrastrukturę telekomunikacyjną.

  2. W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane

  Cele, w jakich wykorzystujemy Twoje dane, zależą od tego, jaka relacja wiąże Cię z naszą spółką. W zakładce „Obowiązki informacyjne” znajdziesz informacje o przetwarzaniu danych dla różnych kategorii osób – np. naszych kontrahentów czy osób udostępniających nam nieruchomość. Znajdź informację dla kategorii osób, do której należysz – tam szczegółowo opisujemy cele przetwarzania Twoich danych.

  3. Jakie prawa Ci przysługują

  Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

  Możesz też złożyć do nas wniosek (dotyczący Twoich danych osobowych) o:

  • sprostowanie (poprawienie) danych,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  • przeniesienie danych do innego administratora danych.

  Więcej o powyższych prawach znajdziesz w zakładce „Uprawnienia”.

  4. Czy możesz wycofać zgodę

  Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Obowiązki informacyjne.

  1. Obowiązek Informacyjny Kontrahenci S-I

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych kontrahentów Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., ich przedstawicieli oraz personelu.

  2. Obowiązek Informacyjny Klienci S-I

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych klientów Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., ich przedstawicieli oraz personelu.

  3. Obowiązek Informacyjny Kandydaci

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów ubiegających się o pracę w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  4. Obowiązek Informacyjny media

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dziennikarzy, redaktorów i osób współpracujących ze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w obszarze komunikacji

  5. Obowiązek Informacyjny UUN

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych właścicieli nieruchomości w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o udostępnienie nieruchomości przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  Dokument zawiera informacje, w jakim celu pozyskujemy i komu przekazujemy dane osobowe osób, które udostępniają swoje nieruchomości do celów budowy infrastruktury światłowodowej.

  6. Obowiązek Informacyjny Beneficjenci usług S-I

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych Beneficjentów usług świadczonych z wykorzystaniem sieci FTTH Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  7. Obowiązek Informacyjny Przedstawiciele S-I

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych Przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  8. Obowiązek Informacyjny Abonenci

  Pobierz

  Informacja o przetwarzaniu danych Abonenta przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

Uprawnienia.

  1. Prawo do sprostowania

  Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy innym przetwarzaniu danych.

  2. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia)

  Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

  4. Prawo dostępu do danych

  Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

  5. Prawo do przeniesienia danych

  Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

1) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane (póki co obowiązują decyzje dotyczące Szwajcarii, Kanady, Argentyny, Guernsey, Wysp Man, Jersey, Wysp Owczych, Andory, Izraela, Urugwaju, Nowej Zelandii oraz Japonii),

2) pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

 • wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),
 • standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO). Aktualnie obowiązują klauzule umożliwiające przekazanie danych do administratora spoza EOG (z 2001 r. oraz z 2004 r.) oraz do podmiotu przetwarzającego spoza EOG (z 2010 r.),
 • zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO), czytaj więcej na stronie Prezesa UODO,
 • zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),
 • klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),

3) a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

Kopię ww. zabezpieczeń możesz od nas otrzymać na życzenie.

Kontakt.

Siedziba główna

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Napisz do nas

Masz pytania dotyczące
współpracy z nami?
Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@s-i.pl

KRS 0000861724
REGON 387117660
NIP 5252837160

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Kancelaria S-I
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

 

Zgłoś Zagrożenia Życia lub Bezpieczeństwa

(np. zerwane kable światłowodowe, uszkodzona studzienka)

Czy potrzebne są dodatkowe informacje?

Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.